حوزه های فعالیت ما

تامین انواع لوله و تیوپ

اتصالات

شیرها

فلنج

انواع گسکیت

انواع بولت

اتصالات ابزار دقیق

انواع ورق پروفیل

گواهینامه ها